Kensei Dojo

Goju ryu kata (Shodokan)

Basic kata:
 • Gekisai dai ichi
 • Gekisai dai ni
Essential kata:
 • Sanchin
 • Tensho
Advanced kata:
 • Saifa
 • Seyunchin
 • Seipai
 • Shisochin
 • Seisan
 • Kururunfa
 • Sanseru
 • Suparinpei