Kensei Dojo

Hyoho Niten Ichiryu kata

System:
 • Tachi seiho
 • Kodachi seiho
 • Nito seiho
 • Okugi tachi seiho
 • Aikuchi
 • Bo ai bo seiho
 • Tachi ai bo seiho
 • Jutte jutsu

Tachi seiho:
 • Sassen
 • Hasso hidari
 • Hasso migi
 • Ukenagashi hidari
 • Ukenagashi migi
 • Mojigamae
 • Haritsuke
 • Nagashi uchi
 • Toraburi
 • Kazuki
 • Aisen uchidome
 • Amashi uchi
Kodachi seiho:
 • Sassen
 • Chudan
 • Ukenagashi
 • Mojigamae
 • Haritsuke
 • Nagashi uchi
 • Aisen
Nito seiho:
 • Chudan
 • Jodan
 • Gedan
 • Hidari wakigamae
 • Migi wakigamae
Tachi ai bo seiho:
 • In no Hiki Bo
 • Yo no Hiki Bo
 • Maki Bo
 • Mojiki Bo
 • Monomi Bo
 • Kasa Hazushi Bo
 • In no Karami Bo
 • Yo no Karami Bo
 • Jodan Bo
 • Yoko Bo
 • Gedan Bo
 • Tsuki Bo
 • Kayashi Bo
Bo ai bo seiho:
 • Okoshi Bo
 • Osae Bo
 • Uke Bo
 • Iwa Komi Bo
 • Hidari Bo
 • Migi Bo
 • Tomi ai Bo