Kensei Dojo

Hyoho Niten Ichiryu lineage


Miyamoto Musashi Fujiwara no Genshin
|
Terao Kyumanosuke Nobuyuki
|
Terao Kyoemon Katsuyuki
|
Yoshida Josetsu Masahiro
|
Santo Hikozaemon Kiyoaki
|
Santo Hanbei Kiyoaki
|
Santo Shinjuro Kiyotake
|
Aoki Kikuo Hisakatsu
|
Kiyonaga Tadanao Masazane
|
Imai Masayuki Nobukatsu
|
Iwami Toshio Harukatsu
|
Kajiya Takanori